Nhân viên Buồng phòng

Greater Irvine Chamber

Bryan Starr
Chủ tịch & Giám đốc điều hành
949.660,9112

Greater Irvine Chamber

Jessica Welch
Phó chủ tịch cao cấp
949.502.4115

Greater Irvine Chamber

Sandra Crouch
Phó chủ tịch tài chính
949.502.4116

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Phó Tổng Thống,
Tiếp thị & Truyền thông
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Phó Tổng Thống,
Tiếp thị & Truyền thông
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Trái phiếu sương mù
Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị,
Điểm đến Irvine
949.502.4112

Greater Irvine Chamber

Trái phiếu sương mù
Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị,
Điểm đến Irvine
949.502.4112

Greater Irvine Chamber

Dave Lucey
Giám đốc bán hàng,
Điểm đến Irvine
949.502.4114

Greater Irvine Chamber

Laura Perdew
Phó Tổng Thống,
Tiếp thị & Truyền thông
949.502.4122

Greater Irvine Chamber

Dave Lucey
Giám đốc bán hàng,
Điểm đến Irvine
949.502.4114

Greater Irvine Chamber

Courtney Nakagawa
Người quản lý chương trình
949.502-4118

Greater Irvine Chamber

Pepper Russell
Quản lý cấp cao,
Phát triển kinh tế
949.502.4129

Greater Irvine Chamber

Đình Tạ
Giám đốc cấp cao,
Phát triển kinh doanh
949.502.4119

Greater Irvine Chamber

Tracy Yannotti
Người quản lý tài chính
949.502.4123

CHECK OUT
DESTINATION IRVINE
VISIT DESTINATION IRVINE