Các vấn đề chính phủ

Nhiệm vụ của Ủy ban Các vấn đề của Chính phủ là giáo dục cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề lập pháp liên bang, tiểu bang và địa phương có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ và cộng đồng Irvine lớn hơn. Ủy ban mời các diễn giả khách mời đặc biệt để giáo dục và thông báo cho các thành viên của Phòng về các vấn đề hiện tại. Ủy ban làm việc để phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các quan chức được bầu cử để họ có thể ủng hộ các vị trí chính sách công của Phòng.

Ủy ban các vấn đề chính phủ họp vào thứ Năm đầu tiên hàng tháng lúc 8 giờ sáng

Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi tham gia