Hội đồng Sức sống Kinh tế

Hội đồng Sức sống Kinh tế của Phòng tìm cách nâng cao năng lực của Irvine trong việc lãnh đạo và cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi sẽ giúp tiếp thêm năng lượng cho hệ sinh thái khởi nghiệp, cải thiện khả năng duy trì doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp mới, giúp các doanh nghiệp phát triển và mở rộng, góp phần thu hút nhân tài và phát triển lực lượng lao động, tạo thuận lợi cho các cơ hội thương mại và xuất khẩu và xây dựng một môi trường hợp tác trong đó tài sản và nguồn lực có thể được triển khai tối ưu.