Greater Irvine

Phòng thương mại

Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy sức sống kinh tế của Irvine lớn hơn.

Các sáng kiến cốt lõi của chúng tôi là trở thành BÍ QUYẾT cho tăng trưởng kinh tế địa phương, trở thành VÔ ĐỊCH cho cộng đồng doanh nghiệp với tất cả các cấp chính quyền và THUẬN LỢI các bên liên quan lớn hơn của Irvine.

follow us on Instagram

@irvinechamber