Gawain ng Pamahalaan

Ang misyon ng Government Affairs Committee ay turuan ang komunidad ng negosyo sa mga isyu ng pederal, estado at lokal na pambatasan na nakakaapekto sa kanilang negosyo at sa mas malaking komunidad ng Irvine. Ang Komite ay nag-iimbita ng mga espesyal na panauhing tagapagsalita upang turuan at ipaalam sa mga miyembro ng Kamara ang mga kasalukuyang gawain. Nagsusumikap ang Komite na bumuo ng matibay na relasyon sa mga inihalal na opisyal upang makapagtaguyod sila sa mga posisyon sa pampublikong patakaran ng Kamara.

Ang Government Affairs Committee ay nagpupulong sa unang Huwebes ng bawat buwan sa 8:00 am

Makipag-ugnayan sa Amin para Masangkot Kami